NAZWA PROJEKTU

Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą TTCP a jego Dostawcami i Odbiorcami urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

IDENTYFIKACJA PROJEKTU:

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

LOKALIZACJA PROJEKTU:

TTCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
31-010 Kraków, ul. Oboźna 29a

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2013-31.12.2013

WARTOŚĆ PROJEKTU:

420 600,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:

288 600,00 PLN

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt miał na celu zakup wraz z wdrożeniem aplikacji B2B, integrującej systemy informatyczne Partnerów-Dostawców oraz systemy Partnerów-Odbiorców. Z Partnerami zostało zautomatyzowanych pięć procesów biznesowych dotyczących kluczowych obszarów współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a jego Partnerami.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU:

Realizacja projektu opierała się na dokonaniu zakupu Aplikacji B2B jako WNiP wykonanej przez podmiot zewnętrzny, dedykowanej potrzebom naszym i naszych partnerów, która następnie została zakupiona jako Wartość Niematerialna i Prawna (koszt aplikacji objął również koszt jej wdrożenia).

Jako aplikację rozumie się oprogramowanie o budowie modułowej (7 modułów), które pozwoliło na realizację następujących procesów biznesowych:

  1. Proces zamówień
  2. Proces zapytań ofertowych
  3. Proces rozliczeń
  4. Proces zarządzania logistycznego
  5. Proces aktualizacji sklepu internetowego www.klimamarket.pl

Wnioskodawca nie dysponował specjalistyczną wiedzą informatyczną pozwalającą na przedstawienie szczegółów planowanego rozwiązania informatycznego, jednakże w okresie przygotowania do projektu odbyliśmy konsultacje ze znaczącymi dostawcami oprogramowania, przedstawiliśmy przygotowany zarys naszych oczekiwań co do zaplanowanego zakresu funkcjonalności oraz uzyskaliśmy zapewnienie wykonalności technicznej planowanych rozwiązań.

Przeprowadzone rozmowy oraz prezentacje potencjalnych dostawców były także podstawą do przygotowania specyfikacji zakupu środków trwałych oraz oszacowania kosztu zakupu oprogramowania – przyjęliśmy uśrednioną wartość wstępnych ofert.

Proces tworzenia aplikacji odbywał się przy naszej współpracy w zakresie przedstawiania oczekiwań co do założonych funkcjonalności aplikacji, a następnie zostało przeprowadzone wdrożenie platformy B2B w naszej firmie (m.in. integracja platformy z posiadanym przez Spółkę oprogramowaniem CDN Optima) oraz integracja z systemami informatycznymi partnerów projektu.

Aplikacja B2B zastąpiła wykorzystywane przez Wnioskodawcę systemy informatyczne, w tym obsługujące procesy zamawiania i zarządzania logistycznego. Platforma umożliwia obecnie automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami informatycznymi wnioskodawcy a partnerami w zakresie zdefiniowanym jako procesy biznesowe.

Z powodu braku możliwości dostosowania i usprawniania posiadanych zasobów informatycznych do opracowanych założeń (przestarzałe technologie i nieadekwatność użytych rozwiązań do aktualnej sytuacji biznesowej) powstała nowa, kompleksowa aplikacja spełniająca nasze oczekiwania. Z przyczyn technologicznych nie było możliwe osiągnięcie w pełni zaplanowanych funkcjonalności poprzez rozbudowę poprzedniego systemu.

Realizacja projektu przebiegała wieloetapowo (3 etapy)

FORMA DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

85 % kwoty dofinansowania otrzymaliśmy w formie płatności ze środków europejskich, pozostałe 15% w formie dotacji celowej.

  • wysokość dofinansowania na inwestycje: 70 % kwoty wydatków kwalifikowanych
  • wysokość dofinansowania na doradztwo i usługi eksperckie: 50 % kwoty wydatków kwalifikowanych
  • wysokość dofinansowania na informacje o udziale finansowym UE: 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych

CELE PROJEKTU:

Podstawowym założeniem projektu była zasadnicza zmiana modelu współpracy w zakresie kooperacji z dostawcami i odbiorcami, organizacji sprzedaży oraz składania zamówień i zarządzania stanami magazynowymi. Zmiana ta możliwa była poprzez odejście od dotychczasowego modelu współpracy opartego o tradycyjne narzędzia komunikacji na rzecz aplikacji B2B zintegrowanej z systemami Partnerów projektu, pozwalającej na realizację współpracy w sposób zautomatyzowany.

Dotychczas Spółka nie posiadała zintegrowanego systemu z systemami partnerów. Proces współpracy z partnerami obejmował wiele czynności manualnych, wielokrotnie powtarzanych, które są czasochłonne. Rozwój technologii informatycznych sprawił, że nasze narzędzie współpracy było nieadekwatne do dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych, nie było dostatecznie wydajne a poziom dostosowania do potrzeb naszych partnerów był bardzo niski.

Założeniem projektu był zakup i wdrożenie oprogramowania (aplikacji B2B) w naszym przedsiębiorstwie, przeniesienie do niego obecnych danych oraz zintegrowanie systemów informatycznych z naszymi partnerami.

Wdrożony system B2B ma cechy aplikacji pozwalającej na utrzymanie dotychczasowego obszaru działalności z jednoczesnym dokonaniem zasadniczej innowacyjności procesowej w obszarze współpracy. Zastosowanie nowego rozwiązania informatycznego znacznie poprawiło efektywność organizacji kooperacji z Partnerami, a także wpłynęło na sprawność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa TTCP. Dzięki dokonanej zmianie możliwe jest sprawne zarządzanie czynnościami związanym z składaniem, przyjmowaniem i realizacją zamówień, a także obiegiem dokumentacji.

PARTNERZY PROJEKTU:

TECHNIKA CHŁODZENIA SP. Z O.O.
"AGDEX" PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWE HOLDENMAJER MAREK
Amster Global Sp. z o.o.
DAVENTA Michał Dziadosz
PZK Hydropol-Dekor R. Reniewski K. Pietrek
CENTROCLIMA SP. Z O.O.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20.12.2012 została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. W ramach dofinansowania realizowany będzie Projekt „Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą TTCP a jego Dostawcami i Odbiorcami urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu przebiegać będzie wieloetapowo w okresie 01.2013-12.2013, a jego efektem będzie usprawnienie oraz automatyzacja procesów biznesowych w zakresie współpracy z Partnerami oraz Klientami.

http://www.poig.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl
http://www.marr.pl
http://www.parp.gov.pl
logotypy

Grupa TTCP
tel.: 12 633 51 08
fax.: 12 633 09 58
e-mail: contact@ttcp.pl

logo Unii Europejskiej